Skip to content

Licencovanie

Licencnčné podmienky

Poskytujeme dva typy licencií: Jednorazové použitie a Rozšírené. Naša štandardná licencia na jednorazové použitie vám umožňuje používať zakúpené médiá v jednom dizajne za podmienok opísaných nižšie. Naša rozšírená licencia rozširuje licenciu na jednorazové použitie, aby sa zvýšili typy a množstvá povolených reprodukcií, konkrétne možnosť používať naše médiá v položkách, ktoré sú určené na ďalší predaj.

NAŠA LICENCIA NA JEDNORAZOVÉ POUŽITIE

S výhradou obmedzení opísaných v časti Zakázané použitia nižšie sú „Povolené použitia“ médií zakúpených od nás:

 • pozvánky, reklamné a propagačné projekty vrátane tlačených materiálov, obalov produktov, prezentácií, filmových a video prezentácií, reklám, katalógov, brožúr, propagačných blahoželaní a propagačných pohľadníc (t. j. nie na ďalší predaj alebo licenciu) do 2 000 výtlačkov;
 • školské alebo univerzitné projekty;
 • príspevok na sociálnych sieťach alebo profilový obrázok;
 • dekoratívne pozadie na osobnom počítači alebo mobilnom zariadení;
 • online alebo elektronické publikácie vrátane webových stránok, blogov, e-kníh a videí, ktorých celkový počet je obmedzený na maximálne 480 000 pixelov (napríklad: 600 x 800 pixelov) na mediálny súbor, ak nie je upravený.

Pokiaľ nie je uvedené inak ako „Rozšírené“, všetky médiá dostupné na tejto stránke sú licencované na základe licencie na jednorazové použitie, vrátane našich redakčných médií.

NAŠA ROZŠÍRENÁ LICENCIA

Naša rozšírená licencia sa rozširuje na našu licenciu na jednorazové použitie nasledujúcimi spôsobmi:

 • pozvánky, reklamné a propagačné projekty vrátane tlačených materiálov, obalov produktov, prezentácií, filmových a video prezentácií, reklám, katalógov, brožúr, reklamných blahoželaní a reklamných pohľadníc až do neobmedzeného počtu výtlačkov;
 • zábavné aplikácie, ako sú knihy a obálky kníh, časopisy, noviny, úvodníky, informačné bulletiny a video, vysielanie a divadelné prezentácie až do neobmedzeného počtu výtlačkov;
 • výtlačky, plagáty (t. j. tlačená kópia) a iné reprodukcie na osobné alebo propagačné účely, ďalší predaj, licencovanie alebo iná distribúcia až do neobmedzeného počtu výtlačkov;
 • v motívoch, vzhľadoch a inom elektronickom softvéri určenom na ďalší predaj obmedzený na maximálne 480 000 pixelov (napríklad: 600 x 800 pixelov) na mediálny súbor, ak nie je upravený.

Naše jednorazové aj predĺžené licencie vám umožňujú používať zakúpené médiá iba v jednom projekte.

Pre použitie vo viacerých projektoch môžu byť potrebné ďalšie licencie. Výnimkou z tohto pravidla je, ak sa obrázok použije v redakčnej funkcii s duplicitným článkom v tlačenej aj online verzii; jedna licencia vám umožňuje používať rovnaký obrázok na oboch médiách.

ZAKÁZANÉ POUŽITIE

 • inštalovať a používať licencovanú fotografiu na viac ako jednom mieste alebo umiestniť kópiu Licencovanej fotografie na sieťový server alebo webový server na použitie inými používateľmi;
 • Licencovať, predávať, prenajímať, požičiavať, prideľovať, darovať alebo inak prevádzať alebo distribuovať licencovanú fotografiu alebo práva udelené podľa týchto podmienok;
 • Používať akékoľvek licencované fotografie ako súčasť ochrannej známky, dizajnovej známky, obchodného mena, obchodného mena, servisnej známky alebo loga;
 • sa Licencovanú fotografiu označené ako „Iba na redakčné použitie“ na akékoľvek komerčné, propagačné, propagačné, reklamné alebo obchodné použitie. Pre objasnenie, v tejto dohode „Iba na redakčné použitie“ licencovanej fotografie znamená použitie súvisiace s udalosťami, ktoré sú zaujímavé pre spravodajstvo alebo sú vo všeobecnom záujme, a výslovne vylučuje akékoľvek reklamné sekcie (t. j. sekcie alebo doplnky obsahujúce názvy značiek a/alebo produktov alebo sekcie alebo doplnky v súvislosti s za ktoré dostanete poplatok od inzerenta alebo sponzora tretej strany);
 • odstrániť akékoľvek upozornenie na autorské právo, ochrannú známku alebo iné vlastnícke právo z akéhokoľvek miesta, kde je na alebo vložené do licencovanej fotografie
 • Používať licencovanú fotografiu spôsobom, ktorý postaví akúkoľvek osobu zobrazenú na licencovanej fotografii do zlého svetla alebo spôsobom, ktorý ju môže považovať za urážlivú – to zahŕňa okrem iného použitie obrázkov: a) v pornografii, „videá pre dospelých“ alebo podobne; b) v reklamách alebo propagačných materiáloch pre zábavné kluby pre dospelých alebo podobné miesta alebo pre eskortné, zoznamovacie alebo podobné služby; a c) použitia, ktoré sú hanlivé alebo obsahujú inak nezákonný, urážlivý alebo nemorálny obsah. Nesmiete používať Licencovanú fotografiu obsahujúce podobizeň osoby, ak takéto použitie naznačuje, že sa modelka zapája do akejkoľvek nemorálnej alebo nezákonnej činnosti alebo trpí fyzickou alebo duševnou poruchou, chorobou alebo stavom;
 • Používať licencovanú fotografiu spôsobom, ktorý konkuruje našej činnosti, vrátane, ale nie výlučne, zobrazovania Licencovanú fotografiu v akomkoľvek formáte (vrátane miniatúr) na stiahnutie alebo export na webovej stránke alebo ponúkanie Licencovanú fotografiu na predaj;
 • Používať licencovanú fotografiu na redakčné účely bez uvedenia nasledujúceho kreditu susediaceho s Licencovanú fotografiu alebo do audio/vizuálnej produkcie: ‘©Michal Hertlík’;
 • Začleniť licencovanú fotografiu do akéhokoľvek produktu, ktorý vedie k redistribúcii alebo opätovnému použitiu Akciového média alebo je inak sprístupnený takým spôsobom, že osoba môže extrahovať licencovanú fotografiu, získať k nemu prístup alebo ho reprodukovať ako elektronický súbor;
 • V rozsahu, v akom je zdrojový kód obsiahnutý na licencovanej fotografií, spätne analyzovať, dekompilovať alebo rozobrať akúkoľvek časť takéhoto zdrojového kódu;
 • zobrazovať licencovanú fotografiu v elektronickom formáte, ktorý umožňuje ich sťahovanie, export alebo distribúciu prostredníctvom mobilných zariadení alebo zdieľanie v akomkoľvek peer-to-peer alebo podobnom usporiadaní zdieľania súborov; alebo
 • Používať alebo zobrazovať licencovanú fotografiu takým spôsobom, ktorý vyvoláva dojem, že Licencovanú fotografiu ste vytvorili vy alebo iná osoba ako držiteľ autorských práv na Licencovanú fotografiu.

Upozorňujeme, že zakúpením licencie na používanie médií na tejto stránke od nás beriete na vedomie, že neexistuje žiadny prenos autorských práv a kupujete si licenciu na používanie médií podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

V prípade akýchkoľvek použití, ktoré tu nie sú uvedené, alebo v prípade otázok týkajúcich sa našich licencií nás prosím kontaktujte.